Download Software Education Tutorial SOLIDWORKS 2018

دانلود آموزش سالیدورک آموزش مقدماتی مبتدی از صفر نرم افزار Solidworks 2019 & 2018

58 فیلم آموزش مقدماتی و اولیه برای افرادی که از پایه تازه شروع به یادگیری و آشنایی با نرم افزار سالیدورک خواهند کرد

آموزش جامع و کامل نرم افزار سالیدورک با توضیحات تمام دستورات آن که در خلاصه دانلود فیلم های زیر مشاهده می کنید

 

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 1

فیلم رایگان آموزش مبانی اولیه سالیدورک چیست و محیط آن

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 2

آموزش رایگان دستورات سالیدورک آموزش منوی دستوارت SOLIDWORKS

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 3

آموزش رایگان ایجاد part and sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 4

آموزش رایگان نرم افزار سالیدورک طراحی مدل ساده با دستور extrude solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 5

آموزش ویرایش sketch در سالیدوک

 

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 6

آموزش سالیدورک قید گذاری در سالیدورک قیدهای تساوی موازی دادن زاویه و قید مماس

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 7

آموزش دستور Extruded boss/base

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 8

آموزش دستور cut Extrude

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 9

آموزش دستور Revolve

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 10

آموزش دستور Cut-Revolve

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 11

آموزش دستور EDIT MATERYAL AND APPEARANCE

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 12

آموزش دستور Mirror entities solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 13

آموزش دستور Line ترسیم خط در منوی sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 14

آموزش دستور centerpoint arc & tangent arc & 3 point arc در منوی sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مقدماتی -درس 15

آموزش دستور centerpoint arc & tangent arc & 3 point arc در منوی sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 16

آموزش دستور ellipse & partial ellipse & Parabola & conic در منوی sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 17

آموزش دستور text & polygon در منوی sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 18

آموزش دستور Trim Entities در منوی sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 19

آموزش دستور offset Entities در منوی sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 20

آموزش دستور move Entities & copy Entities & Rotate Entities & Scale Entities & Stretch Entities در منوی sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 21

آموزش دستور Mirror Entities در منوی sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 22

آموزش دستور linear sketch pattern & circular sketch pattern در منوی sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 23

آموزش دستور Convert Entities در منوی sketch solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 24

آموزش دستور sketch fillet & sketch chamfer در منوی sketch solidworks

 

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 25

آموزش دستور plane از قسمت reference geometry در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 26

آموزش دستور axis از قسمت reference geometry در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 27

آموزش دستور Coordinate system از قسمت reference geometry در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 28

آموزش دستور fillet در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 29

آموزش دستور chamfer در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 30

آموزش دستور draft در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 31

آموزش دستور shell در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 32

آموزش دستور Mirror در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 33

آموزش دستور linear pattern در منوی features solidworks

 

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 34

آموزش دستور circular pattern در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 35

آموزش دستور lofted boss/base در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 36

آموزش دستور lofted cut در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 37

آموزش دستور swept/sweep boss/base در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 38

آموزش دستور swept cut در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 39

آموزش دستور wrap در منوی features solidworks

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 40

آموزش دستور boundary boss/base در منوی features solidworks

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 41

آموزش دستور Intersect در منوی features solidworks و دستور Extruded surface از منوی surface solidworks

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 42

آموزش دستور swept surface & Revolved surface از منوی surface solidworks

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 43

آموزش دستور knit surface از منوی surface solidworks

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 44

آموزش دستور combine از منوی features solidworks و قسمت customize & commands solidworks

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 45

آموزش دستور split در منوی features solidworks

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 46

آموزش دستور Hole wizard در منوی features solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 47

آموزش دستورات assembly در solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 48

آموزش دستور linear component pattern & mate در منوی assembly در solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 49

آموزش دستور circular component pattern در منوی assembly در solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 50

آموزش قسمت design library & toolbox در solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 51

آموزش طراحی مدل از روی نقشه دو بعدی با استفاده از دستور Draft در solidworks

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 52

آموزش طراحی مدل از روی نقشه دو بعدی با تمرین استفاده از دستور Shell در solidworks

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 53

آموزش تمرین طراحی از روی نقشه دو بعدی با استفاده از دستور Hole Wizard در solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- مبتدی -درس 54

آموزش طراحی مدل سه بعدی با استفاده از منوی Features زیر دستورReference-Geometries دستور Coordinate- System در solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- متوسط -درس 55

آموزش طراحی مدل سه بعدی بروش لینک کردن اندازه ها Linking Dimensions در solidworks

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- متوسط -درس 56

آموزش طراحی مدل سه بعدی و نقشه خوانی و تبدیل آن به مدل در نرم افزار سالیدورک

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- سطح متوسط-درس 57

طراحی مدل سه بعدی و آموزش نقشه خوانی و تبدیل آن به مدل در نرم افزار سالیدورک با محوریت دستور mirror

 

 

 

آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks- سطح متوسط-درس 58

طراحی مدل سه بعدی و آموزش نقشه خوانی در نرم افزار سالیدورک استفاده از دستور Features و زیر منوی آن و آموزش خطاهای اندازه گیری

 

خرید پستی آموزش مقدماتی سالید خرید آنلاین آموزش مقدماتی سالید

 

 

این آموزش توسط مهندس حسین مرادی کارشناس ارشد مکانیک و طراحی صنعتی گرد امده است

شماره تماس- 09159186190

 بلوار سجاد – بین چهار راه بهار و بزرگمهر – مجتمع بهاران

 

 

آموزش مدلسازی بدون اسکچ با پلاگین در سالیدورک فیلم های آموزش پیشرفته کتیا آموزش آباکوس فیلم های تحلیل پیشرفته کاربردی abaqus
آموزش تحلیل با سیمولیشن سالیدورک آموزش سالیدورک پیشرفته آموزش طراحی جواهرات با نرم افزار ماتریکس
آموزش ابر نقاط سالیدورک با پلاگین Geomagic for SolidWorks آموزش طراحی منبت با نرم افزارSOLIDWORKS آموزش رندرگیری سالیدورک رندرینگ solidworks
آموزش انیمیشن سازی شبیه سازی حرکت سالیدورک solidworks آموزش طراحی طلا و جواهر با سالیدورک